Loading...
(5초쯤...)

           (필기인식 기본창)                           (한자 입력모습)                           (ㅋㅋ 입력모습)

 

            (입력모드 설정)                              (숫자입력기)                                   (런  처)

 

            (시스템 설정메뉴)                             (편의기능)


광고 차단 플러그인 해제 후 새로고침(F5) 하시면
컨텐츠를 정상적으로 볼 수 있습니다.
(Please turn off AdBlock Plug-in.)


p.s. 광고에도 여러분이 관심을 가질만한 정보가 녹아있을 수 있습니다.


트랙백 (0) 개   l   댓글 0

★ 댓글, 작은 정보지만 다른 분들께 큰 도움이 됩니다. ★